Capsules

DOSECANN -  Hybrid 1:4 (2.5mgTHC  : 10mgCBD)       30      $35.00

DOSECANN - Hybrid (25mg CBD)      30      $42.50

EMPRISE - Dimension (2mg THC : 45mg CBD)      15      $50.00

INDIVA -  Hybrid (7.5mg CBD)      30      $35.00

LIIV - Hybrid 1:1 (5mg THC : 5mgCBD)      15      $21.00

LIIV - Hybrid (10mg CBD)      15      $21.00

NOON & NIGHT - 50mg CBD plus Omega 3      30      $50.00

REDECAN GEMS - Hybrid (10mg CBD)      15      $19.00

REDECAN GEMS - 1:1 (5mg THC : 5mg CBD)      15      $19.00

REDECAN GEMS - (10mg THC)      15      $10.00

SAN RAFAEL - Pink Kush Indica (7.8mg THC)      30      $53.00

TWEED Penelope - Hybrid (2.5mg THC : 1.75mg CBD)      15      $15.00

TWEED Penelope - Hybrid (10mg THC : 7mg CBD)      15      $55.00

TWEED Argyle - Indica (2.5mg THC : 3mg CBD)      15      $12.00

TWEED Argyle -Indica (10mg THC : 12mg CBD)      15      $32.00

VERTICAL - Indica (8mg THC)      15      $18.00